top of page
pozadie.jpg

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Ing. Miriam Pitoniaková - mbalance

so sídlom: Záhradná 523/4, 059 35  Batizovce

email: mirka.pitoniakova@gmail.com

telefón: 00421 903 944 812

www.mbalance.eu

 

2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky.

 

2. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
– plnenie zmluvy medzi Tebou a mnou podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je:
– vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Tebou a mnou, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

 

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním si poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

IV.DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
– po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Tebou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA PREVÁDZKOVATEĽA)

 

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
– podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy
– zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu a služieb

 

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI. TVOJE PRÁVA

 

1. Za podmienok stanovených v Zákone máš:
– právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona
– právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa §24 Zákona
– právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona
– právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona
– právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona
– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.

 

2. Ďalej máš právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievaš, že bolo porušené Tvoje právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk.

 

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzuješ, že si oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímaš.

 

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Ti zašle novú verziu týchto podmienok na Tvoju emailovú adresu, ktorú si prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 11.1.2022

bottom of page